Yashica FX103 Program + objektiv 50/1.9

Yashica FX103 Program + objektiv 50/1.9

Yashica FX103 Program + objektiv 50/1.9

Yashica FX103 Program + objektiv 50/1.9