Yashica TL Electro + Yashinon 50/1.9

Yashica TL Electro + Yashinon 50/1.9

Yashica TL Electro + Yashinon 50/1.9

Yashica TL Electro + Yashinon 50/1.9